Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 22.03.2012
Дата публікації 22.03.2012 07:37:17
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство Херсонське обласне підприємство фірми "Взуття"
Юридична адреса* 73034, м.Херсон, вул.Паровозна, 4
Керівник* Волкова Олена Всеволодівна - Голова правління. Тел: 0552319594
E-mail* vzuttia@tlc.kherson.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ВАТ ХОП фірми “Взуття”
(код за ЄДРПОУ 01554657)
Правління Відкритого акціонерного товариства Херсонського обласного підприємства фірми “Взуття” (надалі - Товариство) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів ВАТ ХОП фірми “Взуття” відбудуться 27 квітня 2012 р. об 13-00 годині за адресою: м.Херсон, вул. Паровозна 4
Порядок денний:
1.Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
6.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
7.Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
8. Затвердження річного балансу Товариства за 2011 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства за 2011 рік.
10.Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення у відповідність із Законом України “Про акціонерні товариства”.
11.Затвердження договорів (угод), що були укладені Товариством в період з січня 2011 року по квітень 2012 року включно.
12.Попередне схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року .
13.Відкликання членів Правління Товариства.
14.Обрання членів Правління Товариства.
Дата складання перечня акціонерів, які мають право на участь у загальних сборах Товариства - 24 година 23.04. 2012 р.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 27 квітня 2012р. з
12-00 до 12-45 годин за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: м. Херсон, вулиця Паровозна, 4.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного за місцем знаходження Товариства:
 до дати проведення загальних зборів: м.Херсон, вул. Паровозна,4; у робочі дні з 9-00 до 16-00 год;
 у день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.
Довідки за телефонами : (0552) 31-95-94
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн)
Найменування показника Період
звітний
(2011р.) попередній
(2010р.)
Усього активів 81 103
Основні засоби 413 415
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 2
Сумарна дебіторська заборгованість 27 22
Грошові кошти та їх еквіваленти 53 28
Нерозподілений прибуток 6 1
Власний капітал 471 471
Статутний капітал 457,9 457,9
Довгострокові зобов'язання - _
Поточні зобов'язання 20 49
Чистий прибуток (збиток) 6 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1831640 1831640
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 6

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано опубліковано 16 березня 2012р. у №49 в Бюлетеня «Цінні папери України».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Волкова Олена Всеволодівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2012
(дата)