Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 11.11.2014
Дата публікації 11.11.2014 14:18:06
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство Херсонське обласне підприємство фірми "Взуття"
Юридична адреса* 73034, м.Херсон, вул.Паровозна, 4
Керівник* Волкова Олена Всеволодівна - Голова правління. Тел: 0552319594
E-mail* vzuttia@optima.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства Херсонське обласне підприємство фірма «Взуття»,
які призначені на 28.11.2014 року
Фізична особа акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих акцій (далі за текстом також – «Акціонер») Відкритого акціонерного товариства Херсонське обласне підприємство фірма «Взуття» (далі за текстом також – ВАТ ХОП фірма «Взуття» або «Товариство»), код за ЄДРПОУ: 01554657, місцезнаходження: 73000, Україна, м.Херсон, вул. Паравозна, 4, що 28 листопада 2014 об 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, м.Херсон, вул. Паравозна, 4, кімната № 8, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ВАТ ХОП фірма «Взуття».
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Внесення змін до статуту шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Затвердження внутрішніх положень Товариства – «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про правління» та «Про ревізійну комісію».
10. Про припинення, подовження повноважень членів діючої спостережної (наглядової) ради Товариства.
11. Визначення кількісного складу наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
14. Припинення повноважень діючого виконавчого органу Товариства.
15. Визначення кількісного складу виконавчого органу Товариства.
16. Обрання виконавчого органу Товариства.
17. Припинення діяльності діючої ревізійної комісії Товариства.
18. Визначення кількісного складу ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
20. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.
21. Про схвалення значних правочинів, укладених ВАТ ХОП фірма «Взуття» протягом 2012-2014 років в ході поточної господарської діяльності: договору № 13 оренди нежитлового приміщення та майна від 31.12.2011р. з додатковою угодою до нього № 1 від 31.12.2012р.; договору оренди нежитлового приміщення та майна № 24 від 31.12.2013р.
22. Про схвалення правочину про продаж нерухомого майна, що належить ВАТ ХОП фірма «Взуття» – комплексу, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Паровозна, 4.
23. Про надання права підпису договору купівлі-продажу нерухомого майна – комплексу, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Паровозна, 4.
24. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ВАТ ХОП фірма «Взуття» протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими ВАТ ХОП фірма «Взуття» виступає будь-якою із сторін.
Дата складання переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ВАТ ХОП ФІРМА «ВЗУТТЯ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 28 листопада 2014 року позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ ХОП ФІРМА «ВЗУТТЯ» - 21.10.2014 року.
Дата складання переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ВАТ ХОП ФІРМА «ВЗУТТЯ», які мають право на участь у позачергових загальних зборах ВАТ ХОП ФІРМА «ВЗУТТЯ», які призначені на 28 листопада 2014 року, – 24.11.2014 станом на 24 год. 00 хв.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах ВАТ ХОП ФІРМА «ВЗУТТЯ» відбудеться 28.11.2014 з 10 год.15 хв. до 10 год. 45 хв. за адресою: Україна, м. Херсон, вул. Паравозна, 4, кімната № 8.
Акціонерам Товариства для реєстрації необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.
Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів ВАТ ХОП фірма «Взуття», шляхом ознайомлення з ними за адресою: м.Херсон, вул. Паравозна, 4, кімната № 8, ВАТ ХОП фірма «Взуття», у робочі дні з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ ХОП фірма «Взуття» ознайомитися з документами можливо у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ ХОП фірма «Взуття» з 10 год. 15 хв. до 10 год. 45 хв. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Волкова Олена Всеволодівна, тел. (0552) 31-95-94
Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ ХОП фірма «Взуття», акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: м.Херсон, вул. Паравозна, 4, кімната № 8, ВАТ ХОП фірма «Взуття», із письмовою заявою на ім’я Сабірова Ельдара Муллахановича за один робочий день до дати ознайомлення.
Фізична особа акціонер який є власником
більше 10 відсотків простих акцій ВАТ ХОП ФІРМА «ВЗУТТЯ»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Волкова Олена Всеволодівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.11.2014
(дата)