Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 29.04.2015
Дата публікації 27.03.2015 15:13:17
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство Херсонське обласне підприємство фірма "Взуття"
Юридична адреса* 73034, м.Херсон, вул.Паровозна, 4
Керівник* Волкова Олена Всеволодівна - Директор. Тел: 0552319594
E-mail* vzuttia@optima.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерне товариство Херсонське обласне підприємство фірма «Взуття», код за ЄДРПОУ: 01554657, що знаходиться за адресою: 73000, Україна, м. Херсон, вул. Паровозна, 4 Публічне акціонерне товариство Херсонське обласне підприємство фірма «Взуття» (далі за текстом також – ПАТ ХОП фірма «Взуття» або «Товариство») повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ ХОП фірма «Взуття», які будуть проведені 29 квітня 2015 року о 15 год. 30 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, м.Херсон, вул. Паравозна, 4, кімната № 8. Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Звіт виконавчого органа (директора) Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 5. Звіт наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік. 6. Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (директора), звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 9. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 10. Припинення повноважень діючого виконавчого органу Товариства (директора). 11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ ХОП фірма «Взуття» протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими ПАТ ХОП фірма «Взуття» виступає будь-якою із сторін. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ ХОП фірма «Взуття» - 24 година 23 квітня 2015 року. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах здійснюватиметься 29 квітня 2015 року за місцем їх проведення з 15 год. 00 хв. до 15 год. 20 хв. за місцевим часом. Для реєстрації на участь у річних загальних зборах акціонер зобов'язаний мати при собі паспорт – для акціонерів – фізичних осіб/документи, що підтверджують призначення на посаду та наявність необхідних повноважень (протокол, рішення, контракт), та паспорт – для керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та документи, які посвідчують повноваження представника акціонера фізичної особи чи акціонера – юридичної особи, оформлені згідно з чинним законодавством. Пропозиції щодо порядку денного річних загальних зборів акціонерів приймаються ПАТ ХОП фірма «Взуття» за адресою: Україна, м.Херсон, вул. Паравозна, 4, кімната № 8 у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства, Статуту ПАТ ХОП фірма «Взуття» та Положення «Про загальні збори акціонерів» стосовно питань 1-11 порядку денного не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення. Ознайомитись з документами, пов’язаними із порядком денним річних загальних зборів акціонерів, можливо починаючи з 30 березня 2015 року до 29 квітня 2015 року в робочі дні (з понеділка по п’ятницю з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.) за місцем знаходження ПАТ ХОП фірма «Взуття» – Україна, м.Херсон, вул. Паравозна, 4, кімната № 8, особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства – Волкова Олена Всеволодівна, тел. (0552) 31-95-94. Довідки можна отримати за тел. (0552) 31-95-94. ПАТ ХОП фірма «Взуття» Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ ХОП фірма «Взуття» (тис. грн.) Найменування показника період 2014 рік 2013 рік Усього активів 466 496 Основні засоби 416 447 Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 Запаси 0 0 Сумарна дебіторська заборгованість 39 37 Грошові кошти та їх еквіваленти 0 1 Нерозподілений прибуток -41 1 Власний капітал 429 471 Статутний капітал 458 458 Довгострокові зобов'язання 0 0 Поточні зобов'язання 37 25 Чистий прибуток (збиток) -41 1 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1831640 1831640 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5 Це повідомлення було надруковане в бюлетні “Відомості НКЦПФР” № 59 від 27.03.2015 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Волкова Олена Всеволодівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.03.2015
(дата)