Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 17.03.2016
Дата публікації 15.02.2016 12:18:27
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство Херсонського обласного підприємства фірма "Взуття"
Юридична адреса* м. Херсон, вул. Паровозна,4
Керівник* Тищенко Володимир Іванович - Директор. Тел: (0552)319594
E-mail* vzuttia@optima.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерне товариство Херсонського обласного підприємства фірма «Взуття», код за

ЄДРПОУ: 01554657, що знаходиться за адресою: 73000, Україна, м. Херсон, вул. Паровозна, 4

Публічне акціонерне товариство Херсонського обласного підприємства фірма «Взуття» (далі за текстом також – ПАТ ХОП фірма «Взуття» або «Товариство») повідомляє  про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ ХОП фірма «Взуття», які будуть проведені 17 березня 2016 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, м.Херсон, вул. Паравозна, 4, кімната № 8.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.   Про обрання членів лічильної комісії Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.   Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3.   Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.

4.   Звіт виконавчого органа (директора) Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

5.   Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік.

6.   Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

7.   Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (директора), звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії.

8.   Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

9.   Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

10. Про припинення повноважень членів діючої Наглядової ради Товариства.

11. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ ХОП фірма «Взуття» протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими ПАТ ХОП фірма «Взуття» виступає будь-якою із сторін.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ ХОП фірма «Взуття» - 24 година 11.03.2016 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах здійснюватиметься
17.03.2016 року за місцем їх проведення з 10 год. 30 хв. до 10 год. 50 хв. за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у річних загальних зборах акціонер зобов'язаний мати при собі паспорт – для акціонерів – фізичних осіб/документи, що підтверджують призначення на посаду та наявність необхідних повноважень (протокол, рішення, контракт), та паспорт – для керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та документи, які посвідчують повноваження представника акціонера фізичної особи чи акціонера – юридичної особи, оформлені згідно з чинним законодавством.

Пропозиції щодо порядку денного річних загальних зборів акціонерів приймаються ПАТ ХОП фірма «Взуття» за адресою: Україна, м.Херсон, вул. Паравозна, 4, кімната № 8 у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства, Статуту ПАТ ХОП фірма «Взуття» та Положення «Про загальні збори акціонерів» стосовно всіх питань порядку денного не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення.

Ознайомитись з документами, пов’язаними із порядком денним річних загальних зборів акціонерів, можливо починаючи з 15.02.2016 року до 17.03.2016 року в робочі дні (з понеділка по п’ятницю  з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.) за місцем знаходження ПАТ ХОП фірма «Взуття» – Україна, м.Херсон, вул. Паравозна, 4, кімната № 8, особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства – Тищенко Володимир Іванович, тел. (0552) 31-95-94.

Довідки можна отримати за тел. (0552) 31-95-94.   ПАТ ХОП фірма «Взуття»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ ХОП фірма «Взуття» (тис. грн.)

Найменування показника

період

2015 рік

2014 рік

Усього активів

485

466

Основні засоби

420

416

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

51

39

Грошові кошти та їх еквіваленти 

0

0

Нерозподілений прибуток

-31

-41

Власний капітал

439

429

Статутний капітал

458

458

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

46

37

Чистий прибуток (збиток)

10

-41

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1831640

1831640

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

4

5

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 15.02.2016 р. №30 "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Тищенко Володимир Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.02.2016
(дата)