Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.03.2017
Дата публікації 16.02.2017 12:23:06
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство Херсонського обласного підприємства фірми "Взуття"
Юридична адреса* м. Херсон вул. Паровозна, 4
Керівник* Тищенко Володимир Іванович - директор. Тел: (0552) 31-95-94
E-mail* vzuttia22@gmail.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерне товариство Херсонського обласного підприємства фірма «Взуття»,
код за ЄДРПОУ: 01554657, що знаходиться за адресою: 73034, Україна, м. Херсон, вул. Паровозна, 4

Публічне акціонерне товариство Херсонського обласного підприємства фірма «Взуття» (далі за текстом також – ПАТ ХОП фірма «Взуття» або «Товариство») повідомляє  про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ ХОП фірма «Взуття» (надалі – «Загальні збори Товариства»), які будуть проведені 20 березня 2017 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, м.Херсон, вул. Паровозна, 4, кімната № 8.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства - 14.03.2017 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства здійснюватиметься 20.03.2016 року за місцем їх проведення з 10 год. 30 хв. до 10 год. 50 хв. за місцевим часом.

Для  реєстрації на участь у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

 

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на загальні збори):

1.   Про обрання членів лічильної комісії Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.   Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3.   Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

4.   Звіт виконавчого органа (директора) Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

5.   Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

6.   Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

7.   Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (директора), звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії.

8.   Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

9.   Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

10. Зміна типу та найменування Товариства.

11. Внесення змін до Статуту Товариства.

12. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.

13. Про припинення повноважень членів діючої Наглядової ради Товариства.

14. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

16. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

17 .Припинення діяльності діючої ревізійної комісії Товариства.

18. Визначення кількісного складу ревізійної комісії Товариства.

19. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

20. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

21. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ ХОП фірма «Взуття» протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими ПАТ ХОП фірма «Взуття» виступає будь-якою із сторін.

 

Інформація з  проектом(ами)  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного розміщена веб-сайті Товариства: http://01554657.smida.gov.ua/

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборах Товариства приймаються ПАТ ХОП фірма «Взуття» за адресою: Україна, м.Херсон, вул. Паровозна, 4, кімната № 8 у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства, Статуту ПАТ ХОП фірма «Взуття» та Положення «Про загальні збори акціонерів», стосовно всіх питань порядку денного не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними із порядком денним Загальних зборах Товариства, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю  з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.) за місцем знаходження ПАТ ХОП фірма «Взуття» – Україна, м.Херсон, вул. Паровозна, 4, кімната № 8, особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства – Тищенко Володимир Іванович,
тел. (0552) 31-95-94.

ПАТ ХОП фірма «Взуття»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ ХОП фірма «Взуття» (тис. грн.)

Найменування показника

період

2016 рік

2015 рік

Усього активів

499

485

Основні засоби

434

420

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

4

0

Сумарна дебіторська заборгованість

46

51

Грошові кошти та їх еквіваленти 

4

3

Нерозподілений прибуток

-6

-31

Власний капітал

464

439

Статутний капітал

458

458

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

35

46

Чистий прибуток (збиток)

25

10

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1831640

1831640

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

4

4

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені "Відомості НКЦПФР" №32 від 16.02.2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Тищенко Володимир Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.02.2017
(дата)