Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 14.03.2018
Дата публікації 09.02.2018 13:21:38
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство Херсонського обласного підприємства фірма "Взуття"
Юридична адреса* м. Херсон, вул. Паровозна, 4
Керівник* Тищенко Володимир Іванович - Директор. Тел: (0552) 319594
E-mail* vzuttia@optima.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство Херсонського обласного підприємства фірма «Взуття»

(далі за текстом також – ПАТ ХОП фірма «Взуття» або «Товариство»),  код за ЄДРПОУ: 01554657, місцезнаходження: 73034, Україна, м. Херсон, вул. Паровозна, 4, повідомляє  про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), які будуть проведені 14 березня 2018 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, м.Херсон, вул. Паровозна, 4, кімната № 8.

Проект порядку денного Загальних Зборів  та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1.    Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: 1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб:

- Пехота Павло Миколайович – голова лічильної комісії;

- Волкова Олена Всеволодівна – член лічильної комісії;

- Риженко Анатолій Геннадійович – член лічильної комісії.

2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення річних загальних зборів акціонерів публічного Товариства.

2.    Обрання голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:  Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства – Кришталя Олександра Володимировича, а секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства – Одинченко Руслана Дмитровича.

3.    Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних Зборів.

Проект рішення: Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних Зборів:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 1 хвилини.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на  Загальних Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, голові та секретарю Загальних Зборів, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного  Загальних Зборів, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних Зборів через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голова Загальних Зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних Зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними Зборами.

- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних Зборів запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних Зборів зобов’язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними Зборами, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними Зборами не розглядаються, на голосування Головою Загальних Зборів не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних Зборів для голосування.

- Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних Зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних Зборів.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: а) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні Збори та оформлюється протокол Загальних Зборів є українська мова.

- Засоби масової інформації на Загальні Збори не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні Збори не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних Зборах не допускається.

- Протокол Загальних Зборів від імені Загальних Зборів підписують обрані Голова та Секретар Загальних Зборів.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних Зборів  керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4.   Розгляд звіту виконавчого органу(директора)  Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

5.    Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Наглядової ради Товариства  визнати задовільною.

6.    Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: 1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити.

2. Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

3. Роботу Ревізійної комісії Товариства  визнати задовільною.

7.    Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

8.    Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: 1. Прибуток Товариства отриманий за 2017  рік в розмірі  7 тис. грн., розподілити наступним чином:

6 тис.грн. - на покриття збитків  отриманих у 2014 році; 1 тис. грн. на розвиток Товариства.

2. За результатами діяльності Товариства у 2017 році дивіденди не нараховувати.

9. Зміна типу та найменування Товариства.

Проект рішення: 1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА ФІРМА «ВЗУТТЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРМА ВЗУТТЯ».

3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов’язаних зі зміною  найменування Товариства.

10.  Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: 1. Внести зміни до Статуту Товариства  та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Доручити Директору Товариства  підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами акціонерів Товариства.

3. Доручити Директору Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити  державну реєстрацію  Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій  цими Загальними зборами акціонерів.

11. Про внесення змін до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, шляхом затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення: 1. Внести зміни до положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган  та Ревізійну комісію  Товариства та затвердити положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити голову Виконавчого органу Товариства підписати положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, затверджені  цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

12.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення  цих Загальних зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) наглядової ради Товариства, з моменту прийняття даного рішення  цими  загальними зборами акціонерів Товариства.

13.  Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 1. Визначити, що кількісний склад Наглядової ради Товариства буде складатись з 2 (двох) осіб.

14.  Обрання членів Наглядової ради Товариства.

* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

15.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: 1. Встановити, що винагорода члену Наглядової ради Товариства за виконання посадових обов’язків не виплачується.

2. Затвердити проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради.

3 Уповноважити голову виконавчого органу Товариства  підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

16.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: 1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення  цих Загальних зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) Ревізійної комісії Товариства, з моменту прийняття даного рішення  цими  загальними зборами акціонерів Товариства

17.  Визначення кількісного складу ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Визначити, що кількісний склад ревізійної комісії Товариства буде складатись з 2 (двох) осіб.

18.  Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

19.    Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими Товариством виступає будь-якою із сторін.

Проект рішення: 1. Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, укладення яких віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

1.1. договори купівлі-продажу з максимальною сумою 2 000 000,00 (два мільйони) гривень;

1.2. договори оренди майна з максимальною сумою 2 000 000,00 (два мільйони) гривень;

1.3. договори послуг з максимальною сумою 2 000 000,00 (два мільйони) гривень.

2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються виконавчим органом та/або наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 1.1.-1.3. цього Рішення.

3. Надати виконавчому органу(директору) Товариства право на підписання договорів (контрактів, угод) на виконання цього рішення від імені Товариства.

20.    Про схвалення значних правочинів, укладених в ході поточної господарської діяльності Товариством протягом 2017 року.

Проект рішення: Схвалити значні правочини, укладені Товариством в ході поточної господарської діяльності, а саме: договір від 12.01.201710/01, договір від 17.03.2017 та договір від 20.12.2017 №26.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація із проектом рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних Зборів: http://01554657.smida.gov.ua/

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 24.01.2018 року, загальна кількість акцій складає 1 831 640 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 1 692 233 штук.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів та з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства», у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., за місцезнаходженням Товариства – Україна, м.Херсон, вул. Паровозна, 4, кімната № 8.  Відповідальна особа  за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Товариства – Тищенко Володимир Іванович. Телефон для довідок: (0552) 31-95-94.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах Товариства здійснюватиметься 14.03.2018 року за місцем їх проведення з 10 год. 30 хв. до 10 год. 50 хв. за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Товариства – 24-00 година 07.03.2018 року.

Для реєстрації та участі в Загальних Зборах Товариства, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах , видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

ПАТ ХОП фірма «Взуття»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ ХОП фірма «Взуття» (тис. грн.)

Найменування показника

період

2017 рік

2016 рік

Усього активів

507

497

Основні засоби (за залишковою вартістю)

459

445

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

48

44

Гроші та їх еквіваленти

0

4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1

-6

Власний капітал

471

464

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

458

458

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

36

33

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

7

25

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1831640

1831640

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,003

0,013

 

Відомості Націонеальної комісії з цінних паперів та фондового ринку №28 від 09.02.2018 року

 

Директор

ПАТ ХОП фірма «Взуття»                                                                                                                                                                         В.І. Тищенко

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Тищенко Володимир Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.02.2018
(дата)