Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Тищенко Володимир Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 15.03.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Херсонського обласного пiдприємства фiрми "Взуття"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 73034 м. Херсон вул. Паровозна, 4
4. Код за ЄДРПОУ 01554657
5. Міжміський код та телефон, факс (0552) 31-95-94 (0552) 31-95-94
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.03.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 14.03.2018 2000 507 394.48
Зміст інформації:
Попередньо схвалено вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi за якими Товариство виступає будь-якою iз сторiн, укладення яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а саме:
1.1. договори купiвлi-продажу з максимальною сумою 2 000 000,00 (два мiльйони) гривень;
1.2. договори оренди майна з максимальною сумою 2 000 000,00 (два мiльйони) гривень;
1.3. договори послуг з максимальною сумою 2 000 000,00 (два мiльйони) гривень.
2. Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких приймаються виконавчим органом та/або наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенцiї, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пунктами 1.1.-1.3. цього Рiшення.
3. Надати виконавчому органу(директору) Товариства право на пiдписання договорiв (контрактiв, угод) на виконання цього рiшення вiд iменi Товариства.
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства 14.03.2018 року (Протокол вiд 14.03.2018р.)
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 692 233, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1 692 228, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" - 1 171 442, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" - 520 786.