Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Тищенко Володимир Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 15.03.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Херсонського обласного пiдприємства фiрми "Взуття"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 73034 м. Херсон вул. Паровозна, 4
4. Код за ЄДРПОУ 01554657
5. Міжміський код та телефон, факс (0552) 31-95-94 (0552) 31-95-94
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.03.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 14.03.2018 750 507 147.93
Зміст інформації:
Загальними зборами Товариства схвалено значнi правочини, укладенi Товариством в ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: договiр вiд 12.01.2017 №10/01, договiр вiд 17.03.2017 та договiр вiд 20.12.2017 №26. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства 14.03.2018 року (Протокол вiд 14.03.2018р.)
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 692 233, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1 692 228, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ЗА" - 1 171 442, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "ПРОТИ" - 520 786.