Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Тищенко Володимир Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 15.03.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Херсонського обласного пiдприємства фiрми "Взуття"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 73034 м. Херсон вул. Паровозна, 4
4. Код за ЄДРПОУ 01554657
5. Міжміський код та телефон, факс (0552) 31-95-94 (0552) 31-95-94
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.03.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.03.2018 обрано Член наглядової ради Устьянцев Сергiй Олександрович н/д н/д
н/д
1.09e-05
Зміст інформації:
Посадова особа – Член наглядової ради Устьянцев Сергiй Олександрович (акцiонер) (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*), переобрано з 14.03.2018 року на на строк три роки в зв'язку з закiнченням термiну повноважень, на пiдставi рiшення Загальнимих зборiв акцiонерiв.
Частка в статутному капiталi емiтента, якою володiє посадова особа, складає - 0,0000109%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 2013-2014 рр.: а) основне: начальник комерцiйного вiддiлу ТОВ "Каховка Протеїн Агро", б) за сумiсництвом: директор ТОВ "Крила Ольвiї"; 2014-2018 рр.: Фiзична особа – пiдприємець; Член наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства Херсонського обласного пiдприємства фiрми "Взуття".
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерне товариство Херсонського обласного пiдприємства фiрма «Взуття» 14.03.2018 року (ПРОТОКОЛ Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерне товариство Херсонського обласного пiдприємства фiрма «Взуття» вiд 14.03.2018 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
14.03.2018 обрано Голова наглядової ради Одинченко Руслан Дмитрович н/д н/д
н/д
0.326483
Зміст інформації:
Посадова особа – Голова наглядової ради Одинченко Руслан Дмитрович (акцiонер) (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*), посадову особу рiшенням загальних зборiв акцiонерiв переобрано членом наглядової ради з 14.03.2018 року на строк три роки в зв'язку з закiнченням термiну повноважень, за рiшенням засiдання Наглядової ради обрано Головою наглядової ради.
Частка в статутному капiталi емiтента, якою володiє посадова особа, складає - 0,326483%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "Мiкрофлекс Україна", Голова Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства Херсонського обласного пiдприємства фiрми "Взуття".
Рiшення прийнято: загальними Зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерне товариство Херсонського обласного пiдприємства фiрма «Взуття» 14.03.2018 року (ПРОТОКОЛ Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерне товариство Херсонського обласного пiдприємства фiрма «Взуття» вiд 14.03.2018 року); засiданням Наглядової ради 14.03.2018р. (ПРОТОКОЛ засiдання Наглядоiої ради Публiчного акцiонерне товариство Херсонського обласного пiдприємства фiрма «Взуття» №8 вiд 14.03.2018 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
14.03.2018 обрано Голова ревiзiйної комiсiї Разнотовський Андрiй Олесандрович н/д н/д
н/д
0.000272
Зміст інформації:
Посадова особа – голова ревiзiйної комiсiї Разнотовський Андрiй Олесандрович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*), посадову особу переобрано членом ревiзiйної комiсiї з 14.03.2018 року термiном на п'ять рокiв, на пiдставi рiшення Загальнимих зборiв акцiонерiв, рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї обрано головою Ревiзiйної комiсiї.
Частка в статутному капiталi емiтента, якою володiє посадова особа, складає - 0,000272%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 2013-2018 рр.: директор ТОВ «Зберiгаючi технологiї», Голова ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства Херсонського обласного пiдприємства фiрми "Взуття".
Рiшення прийнято: загальними Зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерне товариство Херсонського обласного пiдприємства фiрма «Взуття» 14.03.2018 року (ПРОТОКОЛ Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерне товариство Херсонського обласного пiдприємства фiрма «Взуття» вiд 14.03.2018 року); засiданням Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерне товариство Херсонського обласного пiдприємства фiрма «Взуття» 14.03.2018 року (ПРОТОКОЛ засiдання Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерне товариство Херсонського обласного пiдприємства фiрма «Взуття» №2 вiд 14.03.2018 року)
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
14.03.2018 обрано Член ревiзiйної комiсiї Волков Всеволод Григорович н/д н/д
н/д
1.09e-05
Зміст інформації:
Посадова особа – Член ревiзiйної комiсiї Волков Всеволод Григорович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*), переобрано з 14.03.2018 року термiном на термiном на п'ять рокiв, на пiдставi рiшення Загальнимих зборiв акцiонерiв.
Частка в статутному капiталi емiтента, якою володiє посадова особа, складає - 0,0000109%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства Херсонського обласного пiдприємства фiрми "Взуття".
Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерне товариство Херсонського обласного пiдприємства фiрма «Взуття» 14.03.2018 року (ПРОТОКОЛ Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерне товариство Херсонського обласного пiдприємства фiрма «Взуття» №2 вiд 14.03.2018 року).
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.