Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Волкова Олена Всеволодiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 01.12.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Херсонське обласне пiдприємство фiрма "Взуття"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 73034 м. Херсон вул. Паравозна, 4
4. Код за ЄДРПОУ 01554657
5. Міжміський код та телефон, факс 0552319594 0552919594
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.12.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 01.12.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 01554657 - ВАТ ХОП "Взуття" в мережі Інтернет 01.12.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
01.12.2014 припинено повноваження член спостережної ради Кошицька Оксана Дмитрiвна
0.0001
Зміст інформації:
Припиненi повноваження згiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.11.2014, згоди на розкриття паспортних даних не надав, судимостi не має
01.12.2014 припинено повноваження член спостережної ради Устьянцев Дмитро Олексендрович
0.0001
Зміст інформації:
Припиненi повноваження згiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.11.2014, згоди на розкриття паспортних даних не надав, судимостi не має
01.12.2014 обрано голова наглядової ради Одинченко Руслан Дмитрович
0.3265
Зміст інформації:
Обраний згiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.11.2014 членом наглядової ради. Згiдно протоколу засiдання наглядової ради №1 вiд 28.11.2014р. обраний головою наглядової рад, згоди на розкриття паспортних даних не надав, судимостi не має
01.12.2014 обрано член наглядової ради Устьянцев Сергiй Олександрович
0.0001
Зміст інформації:
Обраний згiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.11.2014 членом наглядової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надав, судимостi не має
01.12.2014 припинено повноваження голова правлiння Волкової Олени Всеволодiвни
6.07133336201
Зміст інформації:
Припиненi повноваження згiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.11.2014, згоди на розкриття паспортних даних не надав, судимостi не має
01.12.2014 припинено повноваження член правлiння Залепеєва Любов Юхимiвна
0
Зміст інформації:
Припиненi повноваження згiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.11.2014, згоди на розкриття паспортних даних не надав, судимостi не має
01.12.2014 припинено повноваження член правлiння Матвеєва Наталiя Григорiвна
0
Зміст інформації:
Припиненi повноваження згiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.11.2014, згоди на розкриття паспортних даних не надала, судимостi не має
01.12.2014 обрано директор Волкову Олену Всеволодiвну
0.0001
Зміст інформації:
Обраний згiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.11.2014, згоди на розкриття паспортних даних не надав, судимостi не має
01.12.2014 припинено повноваження голова ревiзiйної комiсiї Разнотовський Андрiй Олександрович
0.0002729794
Зміст інформації:
Припиненi повноваження згiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.11.2014, згоди на розкриття паспортних даних не надав, судимостi не має
01.12.2014 припинено повноваження член рiвiзiйної комiсiї Волков Всеволод Григорович
0.0001
Зміст інформації:
Припиненi повноваження згiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.11.2014, згоди на розкриття паспортних даних не надав, судимостi не має
01.12.2014 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Уманець Iрина Валерiївна
0.0001
Зміст інформації:
Припиненi повноваження згiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.11.2014, згоди на розкриття паспортних даних не надав, судимостi не має
01.12.2014 обрано голова ревiзiйної комiсiї Разнотовський Андрiй Олександрович
0.0002729794
Зміст інформації:
Обраний згiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.11.2014 членом ревiзiйної комiсiї. Згiдно протоколу засiдання ревiзiйної комiсiї №1 вiд 28.11.2014р. обраний головою ревiзiйної комiсiї, згоди на розкриття паспортних даних не надав, судимостi не має
01.12.2014 обрано член ревiзiйної комiсiї Волков Всеволод Григорович
0.0001
Зміст інформації:
Обраний згiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.11.2014 членом ревiзiйної комiсiї, згоди на розкриття паспортних даних не надав, судимостi не має
01.12.2014 припинено повноваження член спостережної ради Уманець Євгенiй Миколаєвич
0.0001
Зміст інформації:
Припиненi повноваження згiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.11.2014, згоди на розкриття паспортних даних не надав, судимостi не має
01.12.2014 припинено повноваження член спостережної ради Устьянцев Сергiй Олексадрович
0.0001
Зміст інформації:
Припиненi повноваження згiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.11.2014, згоди на розкриття паспортних даних не надав, судимостi не має
01.12.2014 припинено повноваження голова спостережної влади Хаменушко Роман Миколайович
0.0002729794
Зміст інформації:
Припиненi повноваження згiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.11.2014, згоди на розкриття паспортних даних не надав, судимостi не має.