Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Волкова Олена Всеволодiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 30.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Херсонське обласне пiдприємство фiрма "Взуття"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 73034 м. Херсон Паравозна,4
4. Код за ЄДРПОУ 01554657
5. Міжміський код та телефон, факс 0552 319594
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Бюлетень. Цiннi папери України"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 01554657 - ВАТ ХОП "Взуття" в мережі Інтернет 30.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.04.2015 припинено повноваження Директора Волкова Олена Всеволодiвна д/в д/в
д/в
0.0001
Зміст інформації:
Припиненi повноваження згiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2015р., згоди на розкриття паспортних даних не надала, судимостi не має. Перебувала на посадi з 28.11.2014р.
29.04.2015 призначено Директор Кандиба Ангелiна Валентинiвна д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Призначена згiдно до рiшення наглядової ради акцiонерiв вiд 29.04.2015 протокол №4 термiном на 5 рокiв, згоди на розкриття паспортних даних не надала, судимостi не має. Попереднє мiсце роботи ПАТ "Херсонська ТЕЦ " - юрист.