Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Тищенко Володимр Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 02.02.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчнt акцiонерне товариство Херсонське обласне пiдприємство фiрма «Взуття»
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 73034 м. Херсон Паровозна,4
4. Код за ЄДРПОУ 01554657
5. Міжміський код та телефон, факс 0552 319594 0552 319594
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.02.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № "Бюлетень. Цiннi папери України"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 01554657 - ВАТ ХОП "Взуття" в мережі Інтернет 02.02.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
01.02.2016 звільнено Директор Кандиба Ангелiна Валентинiвна д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Звiльнено згiдно до рiшення наглядової ради акцiонерiв вiд 01.02.2016 протокол №3, згоди на розкриття паспортних даних не надала, судимостi не має.Акцiями не володiла. Попереднє мiсце роботи ПАТ "Херсонська ТЕЦ " - юрист.
01.02.2016 призначено Директор Тищенко Володимир Iванович д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Призначено на посаду з 02.02.2016р.,згiдно до рiшення наглядової ради акцiонерiв вiд 01.02.2016 протокол №3, згоди на розкриття паспортних даних не надала, судимостi не має.Акцiями не володiєПопереднє мiсце роботи Головне управлiння ДФС у Херсонськiй областi. старший iнспектор з особливих доручень.