Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
директор       Тищенко Володимир Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.03.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Херсонського обласного пiдприємства фiрма "Взуття"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 73034 м. Херсон вул. Паровозна, 4
4. Код за ЄДРПОУ 01554657
5. Міжміський код та телефон, факс 0552319594 0552319594
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.03.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Бюлетень. Цiннi папери України"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 01554657smida.gov.ua в мережі Інтернет 17.03.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.03.2016 обрано член наглядової ради Устьянцев Сергiй Олександрович д/в д/в
д/в
0.0001
Зміст інформації:
Обраний згiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.03.2016 членом наглядової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надав, судимостi не має
17.03.2016 припинено повноваження голова наглядової ради Одинченко Руслан Дмитрович д/в д/в
д/в
0.3265
Зміст інформації:
Припиненi повноваження згiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.03.2016, згоди на розкриття паспортних даних не надав, судимостi не має
17.03.2016 припинено повноваження Член наглядової ради Устьянцев Сергiй Олександрович д/в д/в
д/в
0.0001
Зміст інформації:
Припиненi повноваження згiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.03.2016, згоди на розкриття паспортних даних не надав, судимостi не має
17.03.2016 обрано голова наглядової ради Одинченко Руслан Дмитрович д/в д/в
д/в
0.3265
Зміст інформації:
Обраний згiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.03.2016 членом наглядової ради. Згiдно протоколу засiдання наглядової ради №7 вiд 17.03.2016р. обраний головою наглядової рад, згоди на розкриття паспортних даних не надав, судимостi не має